Celltech Logo

Teollisuusakkujen tuottajavastuu ja EU:n uusi akkuasetus

Eu Battery Regulation

Sähköenergian varastoinnin tarve kasvaa jatkuvasti, ja suurten teollisuusakkujen rooli energian varastoinnissa ja hallinnassa korostuu. Tämä kehitys on tuonut mukanaan uusia sääntelyvaatimuksia ja vastuullisuuskysymyksiä, joihin on tartuttava ripeästi ja tehokkaasti. Uusi EU:n akkuasetus asettaa teollisuusakkujen tuottajille merkittäviä uusia velvollisuuksia, erityisesti akkujen keräyksen ja kierrätyksen osalta.

Celltech Oy:n toimitusjohtaja Anders Blomqvist johtaa työryhmää, joka on sitoutunut perustamaan Suomeen tuottajayhteisön vastaamaan näihin uusiin vaatimuksiin. Tässä artikkelissa tarkastelemme tarkemmin, mitä nämä muutokset tarkoittavat ja kuinka Celltech Oy pyrkii olemaan edelläkävijä teollisuusakkujen kierrätyksessä.

EU:n uusi akkuasetus – mitä se tarkoittaa teollisuusakuille?

EU:n akkuasetus, joka astui voimaan helmikuussa 2024, tuo mukanaan laajennetun tuottajavastuun kaikille akkujen ja paristojen tuottajille, myös teollisuusakuille. Teollisuusakkuja ovat kaikki akut, jotka on erityisesti suunniteltu teollisuuskäyttöön sekä yli 5 kg painoiset akut, poislukien sähköajoneuvojen ja kevyiden liikkumisvälineiden akut. Alle 25 kg teollisuusakkujen keräys ja kierrätys hoituu jo nyt paristojen ja kannettavien akkujen tuottajavastuuorganisaation Recserin toimesta, joten suurimmat haasteet ovat isoimmilla teollisuusakuilla.

Teollisuusakkujen tuottajaksi katsotaan se, joka ”asettaa kyseisiä akkuja ensimmäistä kertaa saataville markkinoille Suomessa”.

Asetus luo mm. seuraavia velvoitteita tuottajille:

Keräys ja kierrätyskustannukset: Kustannukset pitää sisällyttää akkujen myyntihintaan toisin, kun asetusta edeltäneessä direktiivissä, joka mahdollisti kustannuksista sopimisen asiakkaan kanssa vasta lähempänä varsinaista kierrätysajankohtaa.

Kattava keräys- ja kierrätysvelvollisuus: Tuottajien on varmistettava, että kaikki käytöstä poistettavat teollisuusakut voidaan kerätä ja kierrättää tehokkaasti.

Yhteisvastuullinen järjestelmä: Akkuja ei saa asettaa saataville markkinoille ilman että tuottajavastuu on hoidettu. Suomessa tämä tarkoittaa liittymistä tuottajien perustamaan tuottajayhteisöön.

Minimivaatimukset kierrätysraaka-aineille: Uusissa akuissa on käytettävä tietty määrä kierrätettyjä materiaaleja.

Celltech Oy:n vastuullisuus ja kierrätystoimet

Celltech Oy on sitoutunut vastuulliseen toimintaan ja kierrätykseen. Olemme rekisteröityneitä tuottajia ja Recser Oy:n ja Akkukierrätys Pb:n jäseniä.

Vuonna 2023 saatoimme markkinoille 665 244 kg akkuja ja paristoja. Keräsimme itse sekä Recserin ja Akkukierrätyksen kautta 829 999 kg akkuja ja paristoja, josta kierrätettiin 573 956 kg. Kierrätysasteeksi muodostui 69 %. 

Tästä kierrätetystä määrästä saatiin uudelleen kiertoon 462 tonnia metalleja, mm. 143 tonnia nikkeliä, 49 tonnia kadmiumia ja 259 tonnia lyijyä.

Kierrätysasteemme vuonna 2023 oli 69 %, ja pyrimme jatkuvasti parantamaan tätä lukua vastaamaan yhä tiukentuvia sääntelyvaatimuksia ja ympäristövastuuta.

Recser Oy:n ja Akkukierrätys Pb:n kautta ei kuitenkaan ole mahdollista kierrättää suuria, yli 25 kg painavia litiumakkuja ja sen vuoksi olemme lähteneet mukaan perustamaan uutta tuottajayhteisöä suurille teollisuusakuille.

”Meillä tuottajilla on yhteiset haasteet edessämme: Keräys pitää järjestää, sen pitää olla maan kattava, pitää ottaa vastaan kaikki oman luokan akut. Tähän kuuluu myös tiedottaminen asiakaskunnalle ja kierrätyksen järjestäminen tavalla tai toisella. Tarvitaanko jopa ihan oma teollisuuslaitos akkujen tai moduulien purkamiseen vai miten se tullaan järjestämään? Tämä on nyt nimenomaan meidän tuottajien yhteinen ongelma, ei esimerkiksi Recserin tai viranomaisten”, toteaa Anders Blomqvist.

Uuden tuottajayhteisön perustaminen suurille teollisuusakuille

Nykyisin Suomessa toimii tuottajayhteisöjä, kuten Akkukierrätys Pb ja Recser Oy, jotka vastaavat kaikenkokoisten lyijyakkujen sekä muitten pienempien teollisuusakkujen ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä. Suuret teollisuusakut ovat edellisessä EU:n akkudirektiivissä kuitenkin jääneet tämän järjestelmän ulkopuolelle, ja niille ei ole ollut olemassa organisoitua keräysjärjestelmää.

Anders Blomqvistin johtama työryhmä on käynnistänyt prosessin perustaa tuottajayhteisö suurten teollisuusakkujen tuottajille. Tämä yhteisö huolehtii tuottajien puolesta siitä, että loppukäyttäjillä on mahdollisuus palauttaa kaikki teollisuusakut helposti ja maksutta. Tämä on kriittinen askel varmistettaessa, että uudet lainsäädännölliset vaatimukset täyttyvät ja että akkujen kierrätys on tehokasta ja kestävää.

Seminaari ja ensimmäiset askeleet

Huhtikuussa 2024 Helsingissä järjestettiin seminaari, jossa suurten teollisuusakkujen tuottajat kokoontuivat keskustelemaan uuden EU:n akkuasetuksen vaikutuksista ja tuottajavastuusta. Seminaarin keskeiset teemat käsittelivät lainsäädännön muutoksia ja nykyisten tuottajayhteisöjen toimintaa. Tilaisuudessa otettiin myös ensimmäiset askeleet uuden tuottajayhteisön perustamiseksi.

Recser Oy:n hallituksen puheenjohtaja Seppo Tokola korosti, että suurille teollisuusakuille tarvitaan oma kollektiivinen järjestelmä, joka huolehtii akkujen keräyksestä ja kierrätyksestä. Celltech Oy:n toimitusjohtaja Anders Blomqvist puolestaan painotti, että tuottajien on yhdessä löydettävä ratkaisut, jotka täyttävät nämä uudet vaatimukset ja varmistavat vastuullisen toiminnan koko tuotteen elinkaaren ajan.

Katse tulevaisuuteen – vastuullisuuden ja kiertotalouden mukanaan tuomat mahdollisuudet

Uusi EU:n akkuasetus tarjoaa paitsi haasteita myös merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti toimivat yritykset voivat hyötyä merkittävästi vastuullisuudestaan. Koko teollisuusakkujen toimitusketjun on oltava läpinäkyvä ja vastuullinen, mikä voi tuoda kilpailuetua edelläkävijöille.

Recser Oy:n toimitusjohtaja Liisa-Marie Stenbäck totesi, että yritykset, jotka pystyvät osoittamaan vastuullisuutensa ja tehokkaan kierrätysjärjestelmänsä, saavat tästä taloudellista arvoa. Tämä on erityisen tärkeää suurille yrityksille, joiden vastuullisuusraportoinnin on täytettävä yhä tiukemmat standardit.

Yhteenveto

Celltech Oy on sitoutunut olemaan edelläkävijä suurten teollisuusakkujen kierrätyksessä ja tuottajavastuun toteuttamisessa. Uuden tuottajayhteisön perustaminen on ratkaiseva askel kohti kestävää ja vastuullista tulevaisuutta. Kutsumme kaikki teollisuusakkujen tuottajat mukaan tähän tärkeään työhön, jotta voimme yhdessä luoda toimivan ja tehokkaan järjestelmän, joka hyödyttää niin ympäristöä kuin liiketoimintaa.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä:

Anders Blomqvist 

Toimitusjohtaja, Celltech Oy 

anders.blomqvist(a)celltech.fi