Celltech Logo

EU:n uusi akku- ja paristoasetus – mitä se tarkoittaa käytännössä?

Eu Battery Regulation

EU:n uusi akku- ja paristoasetus on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Sen keskeinen painopiste on kiertotalouden luominen akkumineraaleille Euroopassa. Tämän lisäksi se parantaa akkujen turvallisuutta ja suorituskykyä. Vuoden 2022 lopussa EU:n komissio, -neuvosto ja -parlamentti pääsivät kompromissiin asetuksesta. Tammikuussa 2023 julkaistiin valmis teksti. Asetuksen odotetaan tulevan voimaan kesän 2023 alussa, minkä jälkeen useimmissa asetuksen vaatimuksissa on 12–36 kuukauden siirtymäajat. Tämän artikkelin tavoite on selventää, mitä EU:n uusi akkuasetus tarkoittaa akkuja käyttäville toimijoille.

Merkittävimmät muutokset EU:n uudessa akkuasetuksessa

Akkujen ammattikäyttäjille tärkeimmät muutokset ovat seuraavat:

 • Suorituskyky- ja kestävyysvaatimukset sekä ladattaville akuille että ei-ladattaville paristoille
 • Kannettavien akkujen pitää jatkossa olla irrotettavia ja vaihdettavia
 • Laajat merkintävaatimukset kaikille akuille ja paristoille
 • QR-koodi kaikissa akuissa ja paristoissa sisältäen linkin teknisiin tietoihin
 • EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja CE-merkintä
 • Due diligence -velvollisuudet taloudellisille toimijoille, jotka tuovat akkuja ja paristoja markkinoille. Velvollisuus kattaa valmistajat, maahantuojat ja jakelijat, mutta myös yritykset, jotka tuovat maahan akkuja käytettäväksi omissa tuotteissaan tai toiminnoissaan. Vain pienet yritykset jäävät näiden velvoitteiden ulkopuolelle.
 • Valmistajan suorittama pakollinen vaatimustenmukaisuuden arviointi, mukaan lukien sisäinen tuotannon- ja laadunvalvonta, hyväksytyn kolmannen osapuolen verifioimana
 • Vihreä akkuhankintamenettely julkisia tarjouskilpailuja varten (myös laitteille, joissa on sisäänrakennetut akut)
 • Käytettyjen akkujen uusiokäyttö ja uudelleenvalmistus (second life)
 • Tiukemmat jäteakkujen ja -paristojen keräystavoitteet ja kierrätystehokkuuden ja materiaalien talteenoton vähimmäisvaatimukset

Eu Battery Regulation Celltech

Kuva 1: EU:n uusi akku- ja paristoasetus – mitä se tarkoittaa käytännössä?

EU:n vaatimukset suurille akuille

Uudessa asetuksessa on joitain erityisvaatimuksia teollisuusakuille, joiden kapasiteetti on yli 2 kWh, kevyiden kulkuvälineiden (LMT) akuille ja sähköajoneuvojen (EV) akuille. Nämä vaatimukset eivät koske vain suuria litiumioniakkuja, vaan myös lyijy- ja NiCd-paikallisakkuja, joiden kapasiteetti on niinkin alhainen kuin 170 Ah @ 12 V.

 • Hiilijalanjälki: Ilmoitukset ja suorituskykyluokkamerkinnät ovat pakollisia akussa
 • Kierrätetyn koboltin, lyijyn, litiumin ja nikkelin raaka-aineiden dokumentoitu vähimmäispitoisuus
 • Digitaalinen akkupassi, joka löytyy akussa olevan QR-koodin kautta
 • Todistetut ja dokumentoidut sähkötekniset suorituskyky- ja kestävyysparametrit
 • Teollisuusakkujen keräys ja kierrätys tulee hoitaa samalla tavalla kuin kuluttaja-akkujen keräys ja kierrätys hoidetaan jo nyt. Tämä sisältää myös maksuttoman valtakunnallisen keräysverkoston. Tämä eroaa nykyisestä EU:n akkudirektiivistä, jossa teollisuusakkujen valmistaja ja ostaja voivat sopia, minne akut palautetaan ja miten kierrätyskustannukset jaetaan. Käytännössä uusi määräys edellyttää paikallista tuottajavastuuorganisaatiota, joka huolehtii suurten teollisten litiumakkujen keräysverkostosta ja kierrätyksestä. Celltech on aktiivisesti mukana tällaisen keräys- ja kierrätysjärjestelmän perustamisessa Suomessa
 • Erityiset turvallisuustestit vaaditaan akkuenergiavarastoille, mukaan lukien palotestit. Asiakirjat pysyvän varastojärjestelmän vaatimustenmukaisuudesta on oltava saatavilla jo 12 kuukautta asetuksen voimaantulosta.
 • Asetuksessa korostetaan sovellettavien CEN-, CENELEC- ja IEC-standardien roolia asetuksen vaatimusten validoinnissa.

Due diligence -vaatimus EU:n uudessa akkuasetuksessa

 • Minkä tahansa tyyppisiä akkuja tai paristoja markkinoille saattavan kaupallisen toimijan on noudatettava akkumineraaleja koskevia due diligence -velvoitteita jo 24 kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta. On huomioitavaa, että kaupallisia toimijoita ovat valmistajat, maahantuojat ja jakelijat sekä yritykset, jotka tuovat maahan akkuja käytettäväksi omissa tuotteissaan tai toiminnassaan.
 • Kaupallisen toimijan johtamisjärjestelmän on tuettava yrityksen due diligence -politiikkaa. Sen on tunnistettava, mistä kaivoksesta, mistä jalostamosta ja sulatosta käytetyt akkumineraalit ovat peräisin, ellei tuotantoketjun alkupään toimittaja ole kolmannen osapuolen sertifioima.
 • Toiminnanharjoittajan tulee laatia riskienhallintasuunnitelma ja tarvittaessa painostaa tavarantoimittajia ja heidän toimitusketjujaan. Toiminnanharjoittajan on harkittava toimittajan kanssa tehtävän yhteistyön keskeyttämistä tai lopettamista, mikäli vaatimuksia ei täytetä. Toimittaessa toimittajan kanssa, joka ei täytä vaatimuksia, tulee toiminnanharjoittajan itse täyttää toimittajalle kuuluvat vaatimukset. Sen täytyy neuvotella sekä paikallisten, kansallisten että kansainvälisten viranomaisten kanssa. Sen täytyy myös neuvotella asianomaisten kolmansien osapuolien, kuten paikallisten yhteisöjen, kanssa.
 • Toiminnanharjoittajan on sertifioitava due diligence -politiikkansa ja -järjestelmänsä kolmannella osapuolella. Sen on luovutettava tiedot asianomaisille osapuolille ja julkaistava julkinen vuosikatsaus due diligence -periaatteistaan, havainnoistaan ja toteuttamistaan toimenpiteistä, mukaan lukien yhteenveto kolmansien osapuolien suorittamista auditoinneista.
 • Pienemmät yritykset, joiden vuosiliikevaihto on alle 40 miljoonaa euroa, eivät kuulu tämän vaatimuksen piiriin. Liikevaihto lasketaan konsernitasolla, ei yksittäiselle tytäryhtiölle. Tämä kompromissi saavutettiin sen jälkeen, kun komissio ehdotti alun perin due diligence -menettelyä vain suurille akuille, ja parlamentti halusi laajentaa sen koskemaan kaikkia akkuja ja paristoja. Tämä kompromissi asettaa yritykset valitettavasti melko erilaisiin asemiin. Lisäksi monissa Euroopan maissa suuren osan EU:n ulkopuolelta tulevista teollisuusakuista maahantuovat pk-yritykset, ja tämä merkittävä määrä on nyt jätetty näiden velvoitteiden ulkopuolelle.
 • Akkuja tarvitsevien yritysten on nyt valittava ostavatko akut ja paristot pienemmältä yhtiöltä ilman due diligence -prosesseja vai kestävän kehityksen yhtiöltä, joka huolehtii due diligence -velvoitteista. Uskomme, että monet kestävämmän maailman puolesta työskentelevät yritykset tekevät oikean valinnan.
 • Todennäköisesti monet laitevalmistajat ja palvelutuottajat pidättäytyvät jatkossa akkujen maahantuonnista välttyäkseen akkujen due diligence -järjestelmän perustamiselta.

Ota yhteyttä, jos tarvitset vastuullisia, tulevaisuuden kestäviä akkuja, jotka täyttävät EU:n uuden akku- ja paristoasetuksen vaatimukset.